Velkommen

1+ er måleflasken, der gør det nemt at blande antibiotikamiksturen. Den fremstilles på stedet med 1+ flasken. Uden brug af andre måleredskaber og uafhængigt af et udsugningsskab.

Baggrund
Brugsfærdige antibiotikamixturer er holdbare i 10– 14 dage. Producenterne fremstiller derfor flasker til mixturer med indhold af bestemte mængder afvejet tørstof. Disse har meget længere holdbarhed. Umiddelbart før udlevering til patienten tilblandes opløsningsmidlet (som regel vand). Ved denne proces hvirvles antibiotikastøv ud af flasken p.g.a. det fortrængte rumfang luft.

Formål
At udvikle et system til hjælp til færdigfremstilling af antibiotikamixturer på apotek, der fungerer på en sådan måde, at udslip af antibiotikastøv til omgivelserne minimeres / elimineres.

Ide
Tilføre opløsningsvæsken fra en måleflaske på en sådan måde at det ophvirvlede støv bliver opfanget i måleflasken  – der samtidig skal være let håndterbar både i brug og i bortskaffelse.